Megjelent a 2/2016. (I. 7.) FM rendelet a 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról.
Hatályba lép február 7-én.

A Magyar Közlöny 183. száma, a 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatásibürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
Hatályba lépett 2016. január elsején.

A Magyar Közlöny 197. száma, a 2015. évi CCXII. törvény a egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról.
Hatályba lépett 2016. január elsején.

A Magyar Közlöny 205. száma, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatásibürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, és a A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása.
Hatályba lépett december 31-én, illetve január elsején.

A Magyar Közlöny 206. száma, a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Hatályba lépett 2016. január elsején.

A Magyar Közlöny 207. száma, a 478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

15/2013. (III. 11.) VM rendelet A térképészetért felelõs miniszter felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerérõl, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjérõl 

2012. évi CCXIII. törvény

Magyar Közlöny 174. szám
386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól Hatályos 2013. 01. 01-től, hatályon kívül helyezi az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről, és a változások átvezetésének szabályairól szóló 312/2008. (XII. 22.) Korm. rendeletet.

Magyar Közlöny 175. szám
399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről.
Hatályos 2013. 01. 01-től.

Magyar Közlöny 181. szám 
404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A telekalakításnál sajnálatosan nem sok változás van. A telekalakításnál a vázrajzhoz kapcsolódó munkarészek tételes meghatározása megszűnt ebben a jogszabályban, csak az ingatlan-nyilvántartási célú munkákat szabályozó jogszabályra vonatkozó hivatkozás maradt. Számomra továbbra sem egyértelmű, hogy korábban már záradékolt vázrajz esetén mit kell leadni a telekalakítási kérelemmel. A telekalakítási helyszínrajz méretaránya szabadon lesz megválasztható, tartalma kiegészül a vezeték, telki szolgalmi és egyéb jogok ábrázolásával, viszont egyáltalán nem kell magassági ábrázolás.

A földhivatalok illetékességi területének meghatározása kikerült innen egy új jogszabályba.

Magyar Közlöny 181. szám
405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól. Hatályos 2013. 01. 01-től, hatályon kívül helyezi a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendeletet.

 A költségvetésben az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére 2 milliárd forint van betervezve 2013-ra. Ez az összeg azonban több célt is szolgál, ahogy a rendelet 22. § (1) bekezdésben le van írva, csak egy része földmérési feladat, ezenkívül a 2011. évben megelőlegezett soron kívüli eljárások költsége, a földhivatalok 22. § (2) bekezdésben megállapított költségtérítése, a jogi szolgáltató díja, és a kommunikáció költsége is benne van. A földmérőt és a jogi szolgáltatót a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft választja ki, de ennek szabályai nem e jogszabály tárgya.

Hét fő szakaszt sorol fel a rendelet:

a) – szükség esetén – a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást;

b) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése esetén a földminősítési eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárást;

c) a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást;

d) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzésére irányuló eljárást;

e) a kiosztás Fkbt. 12/H. § szerinti sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást;

f) a sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárást, és

g) a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (a továbbiakban: változásátvezetési eljárás) irányuló eljárást.

Ebből a földmérő feladatai a keretmérés, a sorsolási bizottságban közreműködés – azaz nem tagja a bizottságnak, de elvégzi a helyszínen a földrészlet értékarányos megosztását – a helyszíni kitűzés és bemutatás, és a szükséges vázrajzok elkészítése. A sorsolást a földhivatal illetékességi területén belül kell megtartani, tehát nem kell mindig az érintett településen lennie. A bemutatásról a földrészlet valamennyi – nemcsak a kérelmezőket – tulajdonosát értesíteni kell, és a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A bemutatást a záradékolt sorsolási jegyzőkönyv kézhezvételét követő 30 napon belül kell megtartani. Ezt követően 15 napon belül kell a vázrajzot elkészíteni.

Lehetősége van a tulajdonosnak soron kívüli kérelmet benyújtani. Ehhez a földhivatalhoz be kell fizetni a 22. § (2) bekezdése szerinti költséget, és vállalni kell a földmérő és a jogi szolgáltató költségét is. Az eljárás költségei a tulajdonos számára nem igényelhetők vissza.

Magyar Közlöny 181. szám
148/2012. (XII. 28.) VM rendelet Az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet szabályozza azokat az eseteket, ahol az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez nem kell záradékolt vázrajz csak változási vázlat. Ezek a védett természeti terület, védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület, vízkárelhárítási célú tározó, nagyvízi meder jogi jelleg, földmérési jelek elhelyezését biztosító, földminősítési mintatérre vonatkozó használati jog.

Ekkor csak egy vázlat kell a terület sarokpontjainak EOV koordinátájával és az érintett terület négyzetméterre történő meghatározásával.

Magyar Közlöny 182. szám
82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

A hites bányamérőknek 5 évenként újra vizsgázniuk kell.

Magyar Közlöny 182. szám
149/2012. (XII. 28.) VM rendelet A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről

2009. évi CXII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

*************************************************************************

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

*************************************************************************

246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

*************************************************************************

177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

*************************************************************************

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

*************************************************************************

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

*************************************************************************

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

*************************************************************************

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és átvételérõl

48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

*************************************************************************

Parcella Geodéziai és Méréstechnikai Kft.
  2100 Gödöllő, Rómer Flóris u. 9.
  +36 30 9 50 00 44, ;+36 30 9 34 35 36
  Skype: parcella.gm.kft
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  47° 34' 57.4787"
          19° 22' 18.54514"

  EOV: 674 400, 248 800"